top of page
244745206_272776288059706_5117227285261726831_n_edited.jpg

Aanbod

Aanbod: Diensten

Individuele gesprekken

Eline Coppens, Danny Lambeens, Tess Peeters, Alix Smolders, Lieve Blockmans, Pieter-Jan Claes, Phaedra Vanbellingen

Met individuele, ondersteunende gesprekken, is het mogelijk ruimte te maken voor gesprek, om te stil te staan bij onvervulde of gekwetste wensen en dromen en de moeilijkheden uit het heden en verleden samen te verkennen of opnieuw tegen te komen.  In verbinding met jezelf en de therapeut wordt gezocht naar mogelijkheden om in relatie met anderen, soms verassende wegen te hervinden. Elke leeftijd is welkom, kinderen, adolescenten, (jong)volwassenen en ook ouderen die nog willen stilstaan bij geëigende levensvragen.

 

Al naargelang het thema kunnen we samenwerken met de psychomotore therapeut of een muziektherapeut, of werken we bij momenten met non-verbale middelen om het individueel proces te ondersteunen.

Gezinstherapie, gezinsbegeleiding

Danny Lambeens,  Tess Peeters (i.o.)

Aan de hand van gesprekken met het gezin ontwikkelen we een gezamenlijke visie op de individuele- en gezinsmoeilijkheden. Hierbij vertrekken we van de al aanwezige probleemoplossende krachten van het gezin. We zoeken naar mogelijkheden om vanuit verbinding opnieuw samen te spreken.

 

Op verbale (gesprekstherapie) en non-verbale manieren (psychomotore therapie, creatieve technieken) proberen we een proces op gang te brengen. Daarbij staan we stil bij de ontwikkeling van de interacties en de verhalen van het gezin en familie. Hierbij kunnen we concrete handvaten aanreiken voor het omgaan met specifieke moeilijkheden.

Psychoanalytische psychotherapie

Eline Coppens, Danny Lambeens

Psychoanalytische psychotherapie kan je zien als een vrije gespreksruimte waarbinnen de therapeut jou vraagt om vrij te spreken over wat je bezig houdt. Vrij spreken houdt in dat ook het onbewuste aan bod kan komen, bijvoorbeeld via droominhoud. Vaak kampen mensen met onbewuste conflicten waardoor ze zich geremd voelen in hun verlangens, wensen, dromen. De therapeut gaat mee op zoek naar betekenis van symptomen en ondersteunt mensen in hun zoektocht naar een meer waardevol leven.

Cliënt-centered Psychotherapie

Lies Mols

De betekenis achter Cliëntgerichte Psychotherapie is dat deze vorm van therapie op maat van de cliënt wordt aangeboden en vertrekt vanuit jouw ervaringen. Ik luister naar jouw verhaal zonder te oordelen of je te sturen in een bepaalde richting. De bedoeling is dat we ruimte creëren waarin we op zoek gaan naar jouw sterktes en manieren vinden om hiermee aan de slag te gaan.

Psychoanalytische relatietherapie

Eline Coppens

Koppels lopen soms vast, ze zien dan op den duur door de bomen het bos niet meer. Door de vele strubbelingen weten ze vaak niet meer waar ze voor stonden en staan. In koppeltherapie zijn beide partners akkoord om stil te staan bij dieperliggende problemen en willen ze spreken een kans geven. In psychoanalytische relatietherapie wordt de dynamiek van het koppel onder de loep genomen. Er wordt stilgestaan bij conflicten die spelen op bewust maar ook onbewust niveau. Zo kunnen thema’s van vorige generaties op onbewust niveau een rol spelen. Er wordt gewerkt aan herstel van verstoorde communicatie zodat de relatie en het verlangen in de relatie zich kunnen vernieuwen. Soms kan therapie ook uitmonden in de wens om te scheiden en/of om individueel een therapie op te starten.

Psychodiagnostisch onderzoek

Tess Peeters, Danny Lambeens

Soms kan het zijn dat jouw hulpvraag vereist om dieper in te gaan op enkele achterliggende eigenschappen. Door middel van een psychodiagnostisch onderzoek gaan we exploreren wat die eigenschappen voor jou kunnen zijn.

Een psychodiagnostisch traject is mogelijk vanaf de leeftijd van 10 jaar. Hierbij specialiseren we ons in hulpvragen naar ADHD-kenmerken, intelligentie-, en gezinsdiagnostiek.

SpeltherapieSpeltherapie is een onderbouwde vorm van psychotherapie die aansluit op de taal van het kind. Wat ‘de kracht van woorden’ betekent voor volwassenen, ligt voor kinderen in het spel. Kinderspel is een belangrijke voorwaarde tot emotionele groei en ontwikkeling en een belangrijk communicatiekanaal waarmee kinderen emotionele en relationele boodschappen overbrengen. Al spelend krijgt het kind greep op zichzelf, op relaties, op wat er in de wereld gebeurt. Speltherapie biedt aan kinderen een kader om gedachten, gevoelens en wensen te uiten, interne en externe ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind daarbij mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen.

Alix Smolders (i.o.), Lieve Blockmans

Psychomotore Therapie

Tinny Heyligen

Psychomotorische therapie is een lichaamsgerichte en ervaringsgerichte therapie met de focus op de mind-body link. Het lichaam is een belangrijk instrument om tot zelfkennis te komen. Het lichaam spreekt, non-verbaal gedrag maakt datgene zichtbaar waarvoor woorden tekort schieten. Deze ervaringen zijn het uitgangspunt om voelen, denken en handelen met elkaar te verbinden. Er wordt gebruik gemaakt van dynamische en /of actieve werkvormen om persoonlijke probleemsituaties te verduidelijken en te ervaren.

Beeldende of creatieve therapie

Michelle Durbin

Door bezig te zijn met beeldende materialen zoals verf, teken materialen en klei, krijg je de kans om jezelf, je gevoelens, je gedachten te uiten, maar ook te ervaren wat de materialen teweeg brengen met jou. We exploreren en gaan aan de slag met de onbewuste oorzaken van jouw lijden en we gaan op zoek naar jouw sterktes en bronnen van kracht. Hierdoor krijg je beter greep op de dingen die je een gevoel van machteloosheid geven. Je neemt de tijd om aandachtvol te kijken naar jouw omgang met de dingen, met anderen en met jezelf.  Je krijgt de ruimte om te experimenteren en om alternatieven te exploreren voor gedrag waarin je vastloopt.

Diëtiste

Lieze Maes

Algemeen en medisch voedingsadvies voor kinderen en volwassenen

Tijdens individuele gesprekken krijg je begeleiding en ondersteuning rond medische en algemene voedingsvragen. We bekijken samen het voedingspatroon en het eetgedrag. Het doel van deze gesprekken is om een gezonde leefstijl en een volwaardig eetpatroon te creëren op maat van het individu. Hierbij is er ruimte voor een ontspannen relatie met voeding, het lichaam en de omgeving. 

bottom of page